Dừng lại.

Có những người cả đờikhông bao giờ được công nhận một cái gì, bất kể có cố gắng ra sao.

Cả cuộc đời không hề “得到” một cái gì, bất kể có cố gắng ra sao.

Lạc quan tích cực thì cứ bảo là cố nữa lên, cố nữa đi, chưa đến lúc.

Chán lắm rồi.

Đau đầu thật.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s